Regulamin Uczestnictwa
Akademii Tańca Trybuś Dance

1. Zapisanie się na kurs oraz zakup karnetu lub wpłacenie zaliczki/całości na obóz jest równoznaczne z akceptacją każdego punktu regulaminu Akademii oraz udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Akademię potrzebnych do jej wydania (imię, nazwisko, nr telefonu i adres mailowy). Regulamin jest dostępny w siedzibie Szkoły i na stronie internetowej www.trybusdamce.pl
W przypadku gdy uczestnikiem kursu jest osoba niepełnoletnia, regulamin dotyczy jej prawnych opiekunów. Na kurs tańca prowadzony przez Akademię Tańca Trybuś Dance mogą zapisać się wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat oraz osoby małoletnie pod warunkiem przedstawienia pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych

Nie zapoznanie się z regulaminem nie zwalnia uczestnika kursów od stosowania się do jego postanowień.

2. W zajęciach mają prawo uczestniczyć tylko osoby z ważnym karnetem (wczytywanie karty przy wejściu do akademii przed wejściem na zajęcia), lub z opłaconym wejściem jednorazowym.

3. Poprzez karnet na zajęcia taneczne rozumie się opłatę z góry za 4 lub więcej kolejnych zajęć na danym miesiącu. Karnet dotyczy jednego lub więcej styli tańca (uzgodnionych w recepcji z zapisaniem do stałych grup)

4. KARNET 4x60 m oraz 8x60 m
W przypadku, gdy nieobecność osoby na zajęciach nie została spowodowana z winy organizatora zajęć, organizator ma prawo do potraktowania jako obecność na zajęciach i skasowaniu wejścia. Uczestnik zajęć bądź opiekun ma prawo usprawiedliwienia nieobecność na zajęciach minimum 5 h przed rozpoczęciem danych zajęć dzwoniąc lub pisząc SMS pod nr na recepcję 576-066-356 bądź wysyłając maila biuro@trybusdance.com . Wtedy automatycznie uczestnik ma możliwość odrobienia zajęć. W przypadku karnetu 4x60 minut – możliwość w miesiącu jednorazowe usprawiedliwienie nieobecności. W przypadku karnetu 8x60 minut – możliwość dwóch usprawiedliwień w ciągu miesiąca. Przy większej ilości dni nieobecnych względem zakupionego karnetu na zajęciach, ATTD ma prawo do skasowania wejścia z karnetu.

5. Karnet OPEN jest karnetem czasowym, miesięcznym ważnym od 1 każdego dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca na maksymalną ilość 16 wejść .Umożliwia uczestnictwo w dowolnie wybranych zajęciach w ramach specyfikacji karnetu. Z wyjątkiem zajęć sobotnich. W przypadku choroby dziecka przy karnecie OPEN oraz SPECJAL nie obowiązuje prawo do usprawiedliwienia nieobecności i przesunięcia niewykorzystanych zajęć na kolejny miesiąc.
Posiadacz karnetu OPEN i SPECIAL jest zobowiązany do opłaty między 1-5 dniem miesiąca czyli płatność z góry za cały miesiąc , w innym przypadku prowadzący zajęcia bądź osoba do tego upoważniona czyli recepcja mogą wyprosić uczestnika z zajęć.

6. Odwołanie umówionej LEKCJE INDYWIDUALNEJ możliwe jest nie później niż 24 godziny przed jej terminem. W przypadku rezygnacji, zmiany terminu lekcji w terminie krótszym niż 1 dzień roboczy, klient ponosi 50% kosztu tej lekcji. Terminy lekcji indywidualnych są uzależnione od dostępności sali tanecznej, dyspozycyjności instruktora oraz preferencji klienta.

7. Wykorzystanie Vouchera zakupionego z ATTD jest ściśle określone terminem jego wykorzystania. Zakupiony Voucher jest dedykowany na konkretny styl zajęć dla jednej osoby bądź pary, termin lekcji do wykorzystania z vouchera są ustalane indywidualnie jeżeli voucher dotyczy takiej lekcji, bądź za pomocą recepcji ustalone są terminy do których posiadacz Vouchera może dołączyć.

8.Akademia Tańca Trybuś Dance ma prawo odwołać zajęcia, zorganizować zastępstwo za instruktora lub zamienić ich termin jednorazowo oraz na stałe, gdy wymagają tego zmiany organizacyjne (np. zmiana stopnia zaawansowania grupy), o czym poinformuje (poprzez wysłanie wiadomości tekstowej sms, e-mailem lub osobiście) osoby zgłoszone na dane zajęcia.

9. W przypadku odwołania zajęć z danego stylu w danej grupie wiekowej, stałej zamiany terminu kursu lub instruktora ATTD zaproponuje alternatywny kurs lub zwróci 100% niewykorzystanej kwoty za zajęcia. Utworzenie zajęć dla danej grupy wiekowej oraz stylu jest uzależnione od minimalnej ilości uczestników 5 osób, stale zapisanych i uczęszczających na zajęcia.

10. Jeżeli ilość osób na kursie jest mniejsza niż 5 osób ATTD ma możliwość zamknięcia grupy i zaproponowania alternatywnych zajęć lub zwrotu niewykorzystanej części środków za zajęcia.

11. W zajęciach mogą wziąć udział jedynie osoby, które mają opłacone dane zajęcia. Nie mogą wchodzić na salę rodzice, znajomi, osoby postronne.

12. ATTD zobowiązuje się do prowadzenia zajęć w wyznaczonych terminach na dany semestr zgodnie z grafikiem dostępnym na stronie www.trybusdance.pl bądź dostępnym w recepcji Akademii.

13. OBWIĄZKI UCZESTNIKA ZAJĘĆ
Nie należy spóźniać się na zajęcia, gdyż pierwsze minuty spotkania są przeznaczone na rozgrzewkę. Na sali tanecznej podczas zajęć mogą przebywać tylko uczestnicy i instruktor. Na salę można wejść tylko w czystym obuwiu zmiennym, które nie niszczy podłogi (nie posiada metalowych elementów oraz nie pozostawia ciemnych śladów).Uczestnicy zajęć tanecznych są narażeni na wysokie natężenie i głośność dźwięku. Korzystanie z aparatów kamer i telefonów komórkowych na terenie szkoły bez zgody szkoły jest zabronione.
ATTD nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć. W celu bezpieczeństwa należy zmieniać obuwie na właściwie, a także zakładać odpowiedni strój. Zalecamy również ubezpieczenie NW. Szkoła nie gwarantuje partnerów do tańca, ale tworzy „listę osób poszukujących partnerów”. Akademia i instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za drogę osób niepełnoletnich ze szkoły do domu. Kursanci zobowiązani są do czytania bieżących informacji (podawanych na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej i fanpage szkoły) oraz dostosowywania się do nich. Uczestnicy zajęć proszeni są o poszanowanie mienia należącego do Akademii Tańca Trybuś Dance i zobowiązani do pełnej rekompensaty strat materialnych. Za straty materialne spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie.

14. Do opuszczenie sali tanecznej mogą zostać poproszone osoby, które nie zastosują się do niniejszego regulaminu, będą pod wpływem alkoholu lub innych niedozwolonych środków odurzających, ich zachowanie będzie przeszkadzało innym klientom, kursantom ATTD lub będzie zagrażało bezpieczeństwu osób i wyposażeniu ATTD.
Osoby uczęszczające na kursy zobowiązują się do poszanowania praw i godności pracowników i klientów Akademii

15. Zapisując się na zajęcia w Akademii Tańca Trybuś dance uczestnik jest świadom własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej.

16. ATTD nie odpowiada za jakiekolwiek przedmioty pozostawione przez uczestników kursów tańca na jej terenie.

15. Na terenie Akademii obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu.

17. W przypadku zagubienia lub zniszczenia kluczyka od szafki należy uiścić opłatę w wysokości 25 zł.

Regulamin płatności

1. Wpłaty na zajęcia, warsztaty są przyjmowane do wyczerpania miejsc w grupie.
Ilość miejsc w grupie ustala trener bądź osoba do tego upoważniona.
Oznacza to, że zgłoszenie na zajęcia , warsztat, kursy czy obóz przez stronę www.trybusdance.com, e-mailem, telefonicznie bądź osobiście, jest tylko formą zapisu, jedynie wpłata odpowiedniej kwoty za karnet (minimum 4 wejścia) lub wniesieniem opłaty rezerwacyjnej (obóz , bądź warsztaty), jest gwarancją udziału w wybranych zajęciach.

2. Wpłaty za kurs, warsztat są przyjmowane wyłącznie w siedzibie Akademii gotówka bądź kartą płatniczą (w godzinach otwarcia ATTD), Akademia nie przyjmuje formy płatności przelewem, z wyjątkiem zaliczek bądź płatności za obóz zgodnie z wytycznymi na umowie i na podany numer konta. Osoby dokonujące płatności przelewem automatycznie akceptują regulamin Akademii , udzielają zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Szkołę.

3. Istnieje także możliwość kupienia biletu jednorazowego na dany kurs, ale tylko w przypadku dostępności miejsc na sali. Bilet jednorazowy jest sprzedawany bezpośrednio przed danymi zajęciami. Pierwszeństwo uczestnictwa w kursie mają osoby z aktualnymi karnetami.

4. O rezygnacji z kursu i odstąpieniu od umowy, klient jest zobowiązany zawiadomić szkołę w formie pisemnej (sms, e-mail). Jeżeli rezygnacja nie jest z przyczyn organizatora, kursantowi nie przysługuje prawo do zwrotu pieniędzy z karnetu.

5. Klient nie może ubiegać się o zwrot za niewykorzystane zajęcia jeśli zaniechał uczestnictwo w zajęciach, oraz nie poinformował o długoterminowej nieobecności .Nie honorujemy zwrotów karnetów ani zamiany na inne karnety po jego zakupie. Należy dokonywać przemyślanych zakupów. Każdy karnet jest imienny, nie można przekazać go innej osobie. Każdy karnet dotyczy tylko jednej osoby, czyli z jednego karnetu nie mogą korzystać 2 osoby bądź więcej, po za wyjątkiem karnetu dla par na zajęcia z tańca towarzyskiego.

6. Zwrotowi nie podlega również opłata za kurs krótkoterminowy Pierwszy Taniec bądź zajęcia indywidualne z powodu zaniechania terminów przez kursantów.

7. Rachunki za zakup karnetów są wydawane od ręki w momencie płatności, w przypadku Faktur w ciągu 7 dni od daty zakupu, ale nie później niż ostatniego dnia bieżącego miesiąca.
Faktury prosimy odbierać osobiście w recepcji Akademii 7 dni od momentu pozostawienia danych oraz paragonu.

8. Nie ma możliwości dokonywania dopłat do pakietów lekcji indywidualnych, wpłata musi być uregulowana jednorazowo przed pierwszą lekcją. Wykupując pakiet lekcji indywidualnych klient oraz ATTD zobowiązują się do umówienia i odbycia wszystkich lekcji z zakupionego pakietu. Zwroty pieniędzy z pakietów lekcji indywidualnych nie są dokonywane.

9. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem prosimy się kontaktować mailowo: biuro@trybusdance.com bądź telefoniczny 576-066-356 bądź osobiście w siedzibie Akademii, Aleja Rzeczypospolitej 20 LU8 02-972 Warszawa

Sporządził:
Akademia Tańca Trybuś Dance

Regulamin zaktualizowano dnia: 12-02-2019

Regulamin Uczestnictwa Akademii Tańca Trybuś Dance, ver. 20190212 - do druku.

 

powrót...